Vacancy : Receptionist

Organization :Srilanka Parliment

Closing Date : 2019.02.15

පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්ගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ පුරප්පාඩුව පවතින පිළිගැනිමේ නිලධාරී තනතුර සඳහා මනා සෞඛ්‍ය තත්ත්වයකින් හා විශිෂ්ට චරිතයකින් යුතු ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.


මෙහි පහත දැක්වෙන ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රය ප්‍රකාරව පිළියෙල කරගත් අයදුම්පත් 2019 පෙබරවාරි මස 15 දින හෝ ඊට පෙර ලැබෙන සේ “පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්, ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, කෝට්ටේ” යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතු ය. ලියුම් කවරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ “පිළිගැනීමේ නිලධාරී තනතුර” යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතු ය.

1. වැටුප් පරිමාණය:

2016.11.07 දිනැති අංක 06/2016 දරන කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛයේ උපලේඛන I අනුව මෙම තනතුරට හිමි මාසික වැටුප් පරිමාණය රු.30,350-11x 330/10x 380- 37,780 /- වේ. එබැවින්, තෝරාගන්නා අයදුම්කරුවන් පත්වීමේ දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහත චක්‍රලේඛයේ උපලේඛන II අනුව රු 27,214 /= ක් වන මාසික වැටුප් පියවරෙහි පිහිටුවා වැටුප් ගෙවනු ලැබේ. (සියලුම අතිරේක දීමනා සහිතව මෙම වැටුප් පරිමාණයට අදාළ අවම ආරම්භක දළ මාසික වැටුප රු. 57,000.00 පමණ වේ)

2. අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සුදුසුකම් :

(අ) අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය එක් වරකදී සිංහල/දෙමළ, ගණිතය/ අංක ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි යන විෂයයන් තුන ඇතුළුව සම්මාන සාමාර්ථ පහක් සහිතව විෂයයන් හයකින් (06) සමත්වී සිටීම

සහ

(ආ) පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයක් හෝ රජය පිළිගත් එවැනි ආයතනයක් මඟින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා කාලය වර්ෂයකට නොඅඩු ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් සාර්ථකව හදාරා ඉන් සමත්ව තිබීම.

අමතර සුදුසුකම් :
(අ) සිංහල/දෙමළ/ඉංග්‍රීසි යන භාෂාවන්ට අමතරව‍ වෙනත් විදේශීය භාෂාවන් කථා කිරීමේ හැකියාව විශේෂ සුදුසුකමක් ලෙස සැලකේ.
(ආ) මව් භාෂාව සිංහල නම් දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි භාෂාවන් පිළිබඳව ද, මව් භාෂාව දෙමළ නම් සිංහල හා ඉංග්‍රීසි භාෂාවන් පිළිබඳව ද දැනුමක් ලබා ඇති අයදුම්කරුවන් කෙරෙහි වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වනු ලැබේ.
(ඇ) පරිගණක භාවිතය සහ සිංහල/දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි භාෂාවන් මනා ලෙස කථා කිරීමේ හැකියාව

ව්‍යතිරේඛය :
වසර 10කට නොඅඩු සතුටුදායක සේවා කාලයක් සහිත පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්ගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ A, B හා C යන වැටුප් කාණ්ඩවලට අයත් සාමාජික / සාමාජිකාවන්ට උක්ත 2 (ආ) ජේදයේ සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා තිබීම අවශ්‍ය නොවේ.

3. වයස් සීමාව :

2019 පෙබරවාරි මස 15 වැනි දිනට වයස අවුරුදු 18ට නො අඩු හා අවුරුදු 35ට නොවැඩි විය යුතුය.

4. බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමය :

ලිඛිත පරීක්‍ෂණයක් / භාෂා කථන පරීක්‍ෂණයක් සහ සම්මුඛ පරීක්‍ෂණයන් මඟිනි.

5. සේවා නියමයන් හා කොන්දේසි :

(i) මෙම තනතුර ස්ථිරය. මෙම තනතුරට හිමි විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය පිළිබඳ රජය විසින් ඉදිරියේදී ගනු ලබන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයකට අයදුම්කරුවන් යටත් විය යුතුය. තෝරා ගනු ලබන අයදුම්කරුවන් මූලිකව වසර තුනක (03) පරිවාස කාලයකට යටත්ව පත් කරනු ලබන අතර, රාජ්‍ය සේවයේ හෝ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාම වැටුප් සහිත, තනතුරක සේවය ස්ථිර කරනු ලැබූ පුද්ගලයෙක් තෝරා ගනු ලැබුවහොත් ඔහු/ ඇය වසරක වැඩ බැලීමේ කාලයකට යටත්ව පත් කරනු ඇත.

(ii) තෝරා ගනු ලබන අයදුම්කරුවන් පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්ගේ කාර්ය මණ්ඩලයට අදාළ වන මූල්‍ය හා දෙපාර්තමේන්තු රෙගුලාසිවලට යටත් වනු ඇත.

(iii) තෝරා ගනු ලබන අයදුම්කරුවන්, රජය විසින් නියම කරනු ලබන ප්‍රතිශතයකට අනුව වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදලට තම වැටුපෙන් දායක මුදල් ගෙවිය යුතුය. 

(iv) තෝරා ගනු ලබන අයදුම්කරුවන් වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට භාජනය විය යුතුය

(v) තෝරා ගනු ලබන අයදුම්කරුවන් පත් කරනු ලැබීමට පෙර ඔවුන් ‍පිළිබඳව ආරක්ෂක නිශ්කාෂණ තොරතුරු වාර්තා ලබා ගනු ඇත.

6.       අයදුම්කරුවන් විසින් පහත සඳහන් සහතිකවල පිටපත් (මුල් පිටපත් නොවේ) සිය අයදුම්පත්වලට ඇමිණිය යුතු අතර, ඉල්ලා සිටින විටෙක මුල් පිටපත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

(අ)     උප්පැන්න සහතිකය
(ආ)    අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සනාථ කෙරෙන සහතික
(ඇ)     වෘත්තීයමය සුදුසුකම් සනාථ කෙරෙන සහතික
(ඈ)    පළපුරුද්ද සනාථ කෙරෙන සහතික

7.    රාජ්‍ය/ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ/ රාජ්‍ය සංස්ථා/ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල සේවය කරන අයදුම්කරුවන්, සිය අයදුම්පත් අදාළ දෙපාර්තමේන්තු/ආයතන ප්‍රධානියා හරහා එවිය යුතුය.

8.    තනතුරු ලබා ගැනීමේ අරමුණින් කවර හෝ ආකාරයකින් බලපෑම් කිරීම තනතුර සඳහා නුසුදුසුකමක් වනු ඇත.

9.  අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනට පසුව එවනු ලබන හෝ ඉහත සඳහන් කළ, සහතිකවල පිටපත් රහිතව එවනු ලබන හෝ දෙපාර්තමේන්තු/ ආයතන ප්‍රධානියා හරහා එවනු නොලබන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනට පසුව ලැබෙන දෙපාර්තමේන්තු/ ආයතන ප්‍රධානීන් මඟින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයදුම්පත් ද ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රය ප්‍රකාරව පිළියෙල නොකරන ලද අයදුම්පත් ද ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

2019 පෙබරවාරි මස 01 වැනි දින.

Source: Sunday observer

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

You May Also Like to Read